Premi Catalunya del Nord 2011:Pasqual Tirach Alventosa : Els sobrenoms de Catalunya Nord, aspectes etiològics i dialectològics.

Pasqual Tirach Alventosa és titular de les llicenciatures de català i de castellà i del mestratge de català per la universitat de Perpinyà, on ha defensat una tesi doctoral d’estudis catalans sobre “Malnominació a Catalunya Nord estudi sincrònic dels sobrenoms nord-catalans testimoniatges lingüístics i culturals”, dirigida pel Pr. Jordi Costa. Aquesta tesi es pot consultar a la web www.tirachpasqual.cat . Ha publicat Les surnoms catalans a les edicions Trabucaire. Ara és professor de català al liceu jean llurçat de Perpinyà.

Amb el subtítol « Patrimoni immaterial, testimonis socials i lingüístics » el treball premiat presenta un corpus de malnoms recollits a tots els pobles de Catalunya Nord. Després de dedicar una primera part a la metodologia i a l’evolució dels antropònims, explicita la classificació lògico-semàntica on es repertorien tots els sobrenoms segons les dades etiològiques recollides, amb la intenció de fer sorgir de les paraules i de la retòrica els elements unificadors que lliguen els sobrenoms amb la societat de la qual emanen. Els sobrenoms són testimoniatges culturals de Catalunya Nord. Finalment presenta els contactes de llengües tal com aparèixer en les fórmules populars de malnominació i les funcions dels sobrenoms, especialment com a testimoniatges socials.