Premis

Convocatòria del Premi Catalunya del Nord 2018

La delegació de l’Institut d’Estudis Catalans a Perpinyà convoca el Premi Catalunya del Nord 2018:

Bases

1.- Es convoca el Premi Catalunya del Nord de l’Institut d’Estudis Catalans 2018 ofert a un estudi, treball o document per a l’ensenyament del català a qualsevol nivell i per al coneixement de la Catalunya del Nord o de qüestions que l’afecten, així com per a les relacions transfrontereres  amb qualsevol terres de parla catalana.

2.- Són admeses a concursar obres inèdites originals en català, no premiades en altres concursos, de 50 pàgines sense annexos, realitzades per una o més persones, que no tenen compromisos d’edició i que no han estat presentades a cap altre premi durant el període del concurs.

3.- La dotació del premi serà de 2000 euros, aportats per l’Institut d’Estudis Catalans.

4.- Composició del jurat : la Delegada del President de l’IEC per Perpinyà, el Director dels Estudis Catalans de la Universitat de Perpinyà, els Presidents de les Seccions Filològica, Historico-Arqueològica i de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut, o els membres a qui deleguin.

5.- Els originals s’han de trametre abans del 30 de març del 2018 a la Delegació de Perpinyà de l’Institut d’Estudis Catalans, Casa dels Països Catalans, Universitat de Perpinyà Via Domitia, Camí de la Passió Vella, F-66860 Perpinyà Cedex, en un sobre tancat portant la menció “Premi Catalunya del Nord de l’Institut d’Estudis Catalans 2018”. A l’interior constaran el nom, cognom, adreça i telèfon de l’autor o dels autors ; si es presenten els originals sota un pseudònim aquestes indicacions seran inscrites dins una plica tancada que s’obrirà després de la votació del jurat.

6.- La presentació dels originals pressuposa que els autors concursants accepten les bases del premi i els efectes corresponents.

7.- El premi s’entregarà a Perpinyà durant la Nit literària de la Sant Jordi 2018.

 

Per més informacions contacteu la delegació:  perpinya@iec.cat

PREMI CATALUNYA DEL NORD 2017

El Premi Catalunya del Nord, dotat amb 3 000 € per l’Institut d’Estudis Catalans, per
estudis, treballs o documents per a l’ensenyament del català a qualsevol nivell i pel
coneixement de Catalunya Nord o de qüestions que l’afecten ha estat atorgat a Claudi Balaguer per l’obra
“El català dels Paios i dels gitanos al Riberal”.

Convocatòria Premi Catalunya del Nord 2017

La delegació de l’Institut d’Estudis Catalans a Perpinyà convoca el Premi Catalunya del Nord 2017.

Bases:

1.- Es convoca el Premi Catalunya del Nord de l’Institut d’Estudis Catalans 2017 per a estudis, treballs o documents pedagògics  per a l’ensenyament del català a qualsevol nivell i pel coneixement de Catalunya del Nord o de qüestions que l’afecten.

2.- Són admeses a concursar obres inèdites originals en català, no premiades en altres concursos, de 100 pàgines com a mínim, realitzades per una o més persones, que no tenen compromisos d’edició i que no han estat presentades a cap altre premi durant el període del concurs.

3.- La dotació del premi serà de 3000 euros, aportats per l’Institut d’Estudis Catalans.

4.- Composició del jurat : la Delegada del President de l’IEC per Perpinyà, el Director dels Estudis Catalans de la Universitat de Perpinyà, els Presidents de les Seccions Filològica, Historico-Arqueològica i de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut, o els membres a qui deleguin.

5.- Els originals s’han de trametre abans del 31 de març del 2017 a la Delegació de Perpinyà de l’Institut d’Estudis Catalans, Casa dels Països Catalans, Universitat de Perpinyà Via Domitia, Camí de la Passió Vella, F-66860 Perpinyà Cedex, en un sobre tancat portant la menció “Premi Catalunya del Nord de l’Institut d’Estudis Catalans 2017”. A l’interior constaran el nom, cognom, adreça i telèfon de l’autor o dels autors ; si es presenten els originals sota un pseudònim aquestes indicacions seran inscrites dins una plica tancada que s’obrirà després de la votació del jurat.

6.- La presentació dels originals pressuposa que els autors concursants accepten les bases del premi i els efectes corresponents.

7.- El premi s’entregarà a Perpinyà durant la Nit literària de la Sant Jordi 2017.

 

Per més informacions contacteu la delegació:  perpinya@iec.cat

PREMIS I BORSES INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS 2017

Des del dia 12 de setembre està oberta la presentació en línia de candidatures per als Premis Sant Jordi de l’IEC 2017. Les candidatures es poden presentar fins a les 13 hores del dia 30 de novembre de 2016  (tret dels casos que les bases especifiquin uns altres terminis).
LXXXVI Cartell de premis i de borses d’estudi IEC – Selecció
 
PREMIS DE L’IEC
Premi Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans, ofert, en aquesta edició, a una obra d’un investigador de les terres de llengua catalana dedicada a filosofia, dret, economia, geografia, demografia, pedagogia, psicologia, comunicació social, antropologia, sociologia o ciència política publicada durant els darrers cinc anys (del 2012 al 2016, inclusivament).
Premi Catalunya del Nord, ofert a un estudi, treball o document per a l’ensenyament del català a qualsevol nivell i per al coneixement de la Catalunya del Nord o de qüestions que l’afecten. Els treballs, d’un autor o més, han de ser inèdits, originals i redactats en català
 
PREMIS DE LA SECCIÓ DE FILOSOFIA I CIÈNCIES SOCIALS
Premi IEC de Filosofia Joaquim Carreras i Arnau, ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació o d’assaig sobre filosofia.
Premi IEC de Dret Manuel Duran i Bas, ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació o d’assaig sobre dret.
En tots dos casos, poden aspirar al premi obres inèdites i redactades en català.
 
SOCIETATS FILIALS
A més dels premis habituals de les societats filials (aquest any: de l’Associació Catalana de Sociologia, de la Societat Catalana d’Economia, Societat Catalana d’Ordenació del Territori, Societat Catalana de Geografia, i Societat Catalana de Pedagogia), que s’adrecen majoritàriament a estudiants, la convocatòria 2017 de la Borsa d’Estudi Abelard Fàbrega s’adjudica per al conjunt de filials de la nostra Secció. Això vol dir que hi poden optar els socis de les filials
  • Associació Catalana de Sociologia
  • Societat Catalana d’Economia
  • Societat Catalana d’Estudis Jurídics
  • Societat Catalana d’Ordenació del Territori
  • Societat Catalana de Comunicació
  • Societat Catalana de Filosofia
  • Societat Catalana de Geografia
  • Societat Catalana de Pedagogia
  • Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana
La borsa d’estudi Abelard Fàbrega 2017 s’ofereix per a l’elaboració d’un treball de recerca sobre sociologia, economia, estudis jurídics, ordenació del territori, comunicació, filosofia, geografia, pedagogia o història de l’educació dels països de llengua catalana.

Premi Catalunya del Nord 2016 de l’Institut d’Estudis Catalans

Premi Catalunya del Nord
de l’Institut d’Estudis Catalans
corresponent a l’any 2016

El premi recompensa estudis, treballs o documents per a l’ensenyament del català a qualsevol nivell i pel coneixement de Catalunya del Nord o de qüestions que l’afecten. La seva dotació és de 3000 euros.

El jurat, format per la Sra Maria Corominas, Presidenta de la Secció de Filosofia i Ciències Socials i presidenta del jurat, el Sr Joan Martí, representant la Secció Filològica, el Sr Enric Pujol, representant la Secció Historico-Arqueològica, el Sr Alà Baylac, director de l’Institut Franco Català transfronterer de la Universitat de Perpinyà, i el Sr Joan Becat, delegat del President de l’IEC a Perpinyà, atorga el premi Premi Catalunya del Nord de l’Institut d’Estudis Catalans corresponent a l’any 2016 a l’obra “Les interferències lingüístiques del francès al català a les escoles La Bressola”, d’Erola Milego i Francesc Franquesa.

Premi Catalunya del nord 2016: “Les interferències lingüístiques del francès al català a les escoles La Bressola”, d’Erola Milego i Francesc Franquesa.

En el marc de la Nit de Sant Jordi, la gran festa del català a la Catalunya del Nord que es va celebrar a Perpinyà dissabte, 30 d’abril, i a la qual va assistir el president de l’IEC, Joandomènec Ros , l’Institut va lliurar el Premi Catalunya Nord 2016 al treball Les interferències lingüístiques del francès al català a les escoles La Bressola, d’Erola Milego i Francesc Franquesa.

El jurat, presidit per Maria Corominas, presidenta de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, va reconèixer l’excel·lència d’un estudi basat en l’observació de les classes de tots els nivells de maternal i primària a tres escoles de La Bressola, una associació de centres educatius que té per objectiu la recuperació lingüística del català i de la cultura catalana a la Catalunya del Nord. L’estudi analitza les escoles de tres àrees diferenciades: a Perpinyà ―zona urbana―, al Soler ―zona periurbana―¬ i a Nyils ―zona rural¬―, i fa propostes pedagògiques de millora.

El Premi Catalunya Nord de l’IEC es lliura cada any en la Nit de Sant Jordi, la vetllada literària que organitza Òmnium Catalunya Nord, i reconeix, amb una dotació de tres mil euros, els estudis, treballs o documents per a l’ensenyament del català a qualsevol nivell, i els que fomenten el coneixement de la Catalunya del Nord o de qüestions que l’afecten.

Premi Catalunya Nord 2015 – Cecília Caralt Badia: Adquisició d’una L2 en grup. Factors influents per l’ús, la motivació i la qualitat de la llengua. Estudi longitudinal en una classe maternal multinivell.

Cecília Caralt Badia és professora de les escoles a la Bressola, les escoles associatives catalanes immersives de Catalunya Nord. És titular del Master d’Ensenyament bilingüe i immersiu per la universitat de Perpinyà.

Es presenten primer el marc teòric dels diferents models d’adquisició d’una segona llengua, els conceptes de bilingüisme i d’immersió i les investigacions sobre l’organització de les aules multigrau, Es caracteritza el desenvolupament emocional en l’etapa dels 2 als 6 anys. Segueix el treball de camp basat en l’observació d’una classe tres anys seguits. S’analitza l’evolució de la classe amb el nivell de llengua, el grau de bilingüisme i les relacions grupals.

Premi Catalunya del Nord 2013: (Premi compartit): Anàlisi dels gestos professionals pel desenvolupament de la competència bilingüe a l’educació infantil, de Florència Caillis-Bonet i Democratització i massificació del sistema educatiu, mitjans didàctics i pedagogics per reduir les desigualtats socials de Elsa Santos.

Premi Catalunya Nord 2013 – Florència Caillis-Bonet : Anàlisi dels gestos professionals pel desenvolupament de la competència bilingüe a l’educació infantil.

Florència Caillis-Bonet és professora de les escoles i mestra-formadora. Eensenya català en una línia d’ensenyament bilingüe a l’escola Joan Amade de Perpinyà. És titular d’una llicenciatura i d’un mestratge de català per la universitat de Perpinyà.

L’assaig procura veure si els ensenyants practiquen a les classes bilingües els gestos professionals que permeten desenvolupar l’adquisició d’unes competències bi-plurilingües. La recerca adopta un punt de vista etnogràfic. Després del marc teòric, de l’estat de la qüestió, de la metodologia i de la recollida de dades presenta una discussió de resultats.
Premi Catalunya Nord 2013 – Elsa Santos Delbosc: Democratització i massificació del sistema educatiu, mitjans didàctics i pedagògics per reduir les desigualtats socials.

Elsa Santos Delbosc és mestra de l’Escola Andorrana d’Encamp.

Davant l’augment del nombre d’alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge, l’assaig presenta les aproximacions didàctiques i pedagògiques qu’utilitza l’Escola Andorrana per a resoldre aquesta qüestió. Es tracta primer dels diferents tipus de reagrupaments d’alumnes: grups individuals, grups heterogenis de nivell, grups de menesters i grups afinitaris. Susciten l’emergència de diverses relacions interactives entre iguals, com el treball en equip, el treball cooperatiu. L’estudi analitza després el conflicte socio-cognitiu i el tutorat. L’organització social afavoreix l’adquisició de competències pels alumnes i encara més si són en dificultat.

Premi Catalunya del Nord 2012:”Plurilingüisme a l’escola de Catalunya Nord”, de Rita Peix Vallot.

Rita Peix Vallot és professora de català i de castellà a l’ESPE Llenguadoc-Rosselló, seu de Perpinyà. És doctora en Estudis Catalans per la universitat de Perpinyà amb la tesi “Bi/plurilingüisme amb el català a l’escola primària de la Catalunya del Nord”, preparada sota la direcció de Luci Nussbaum, Joan Peytaví Deixona i Joan Becat, i defensada el 2011 a la Universitat de Perpinyà.

L’estudi, un extracte de la tesi defensada a Perpinyà, es recolza sobre una experiència de formadora i presenta i analitza el bilingïsme, el plurilinguisme i la immersió a Catalunya Nord, en les escoles públiques i privades, com també una reflexió sobre les polítiques lingüístiques dels estats europeus impulsades pel Consell d’Europa.

Premi Catalunya del Nord 2008: Els bons usos es perden. Petit diccionari fraseològic cerdanià, de Kàroly Morvay.

Károly Morvay, lingüísta i professor universitari hongarès ha ensenyat a la universitat ELTE (Eötvös Loránd Tudoanyegyetem) de Budapest on ha ensenyat euskera i català. Catalanòfil, és coautor amb Kálmán Faluba d’un diccionari català-hongarès. Ha rebut el 2012 a Barcelona el premi IPECC de l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana pel seu ensenyament del català durant dècades.

Aquest treball, és un petit diccionari fraseològic explicatiu que documenta els fraseologismes- més de sis-centes unitats- empàrats a les Contalles de Cerdanya(1997 i 2001), obra de l’escriptor nord-català Jordi Pere Cerdà, pseudònim literari d’Antoni Cayrol (1920-2011). El diccionari pròpiament dit està precedit per una introducció que fa conèixer l’obra de Jordi Pere Cerdà apareguda fins a 2009. La utilitat del PDFC radica en el fet que, a més d’ajudar a desxifrar el sentit de les UF que apareixen a les Contalles… i permetre de caracteritzar la fraseologia “cerdaniana” i nord-catalana, el diccionari crida l’atenció sobre certes deficiències de les obres lexicogràfiques catalanes en el camp del tractament dels fraseologismes. A més, s’hi troben nombrosos comentaris sobre diversos aspectes lingüístics de l’obra examinada.

Portal de Publicacions de l’IEC