Premis

Premi Catalunya del Nord 2011:Pasqual Tirach Alventosa : Els sobrenoms de Catalunya Nord, aspectes etiològics i dialectològics.

Pasqual Tirach Alventosa és titular de les llicenciatures de català i de castellà i del mestratge de català per la universitat de Perpinyà, on ha defensat una tesi doctoral d’estudis catalans sobre “Malnominació a Catalunya Nord estudi sincrònic dels sobrenoms nord-catalans testimoniatges lingüístics i culturals”, dirigida pel Pr. Jordi Costa. Aquesta tesi es pot consultar a la web www.tirachpasqual.cat . Ha publicat Les surnoms catalans a les edicions Trabucaire. Ara és professor de català al liceu jean llurçat de Perpinyà.

Amb el subtítol « Patrimoni immaterial, testimonis socials i lingüístics » el treball premiat presenta un corpus de malnoms recollits a tots els pobles de Catalunya Nord. Després de dedicar una primera part a la metodologia i a l’evolució dels antropònims, explicita la classificació lògico-semàntica on es repertorien tots els sobrenoms segons les dades etiològiques recollides, amb la intenció de fer sorgir de les paraules i de la retòrica els elements unificadors que lliguen els sobrenoms amb la societat de la qual emanen. Els sobrenoms són testimoniatges culturals de Catalunya Nord. Finalment presenta els contactes de llengües tal com aparèixer en les fórmules populars de malnominació i les funcions dels sobrenoms, especialment com a testimoniatges socials.

Premi Catalunya del Nord 2009: Llengua i ensenyament del català a Catalunya Nord al segle XXI, de Alà Baylac-Ferrer.

Alà Baylac-Ferrer és doctor en Estudis Catalans de la Universitat de Perpinyà (2009, director Joan Becat), professor a la mateixa universitat i director de l’Institut Franco-Català Transfronterer. És membre de l’Equip rector de la Universitat catalana d’Estiu i vicepresident de l’APLEC, Associació per a l’ensenyament del català a Catalunya Nord.

L’assaig plantejar la qüestió del català a Catalunya Nord, del seu estat, de la seva evolució I de les perspectives de futur. En una primera part el treball fa el punt sobre la situació de la llengua a Catalunya Nord i, en una segona part, fa el balanç de l’ensenyament del català en les seves diferents modalitats ja que la situació de la llengua catalana a finals del segle XX i a inicis del segle XXI va estretament lligada al seu ensenyament. També es fa un paral·lel amb situacions semblants al cas nordcatalà, i en especial al cas de la llengua basca.