Activitats

Les Converses en català tornen

A partir del 16 de setembre i cada dimecres de les 18h a les 19h tindran lloc les Converses en català a Sant Andreu.

Ja fa quatre anys que existeixen. L’any 2020, el grup dels xerraires va elaborar una exposició bilingüe dels vells oficis de la Catalunya del Nord i va seguir un catàleg.

El Voló, aigua i homes – Recurs vital i riquesa patrimonial

Exposició itinerant bilingüe (català /francès) en la qual col.labora la Delegació de l’IEC en la seva concepció i realització. Estarà inaugurada per les Jornades Europees del Patrimoni que tindran lloc els 18 i 19 de setembre de 2021 a l’Ajuntament del Voló.

Són socis col.laboradors : el País d’Art i d’Història Transfronterer, l’Associació Aspavarom, l’Institut jean Vigo, el Consell departemental dels Pirineus-Orientals, la Regió Occitània.

Introduccció

L’aigua és font de vida

Cobreix més del 70% de la terra i esculpeix els seus paisatges, compon el nostre cos i el dels animals al 70% i és encara més generosa en plantes: el cogombreés és un 97% d’aigua, la tomata i la carbassa, un 94% d’aigua, el meló, un 90%, el prèssec, un 87%  i  la cirera, un 82%.

L’aigua és benefactora … Abeura homes i animals, cura, purifica, rega camps i horts, posa en marxa les moles dels molins, les turbines de les fàbriques i apaga focs …

Però també… l’aigua és agressiva … Cau en pluges torrencials que inunden, s’aixequen en la fúria d’un tsunami que arrasa tot el que es troba al seu pas, plaga el sòl amb els contaminants que transporta …

L’aigua és conflicte … sense aigua la terra és desert, els sòls estèrils. Obliga milions de persones a emigrar o a prendre les armes per anar defensant el poc d’aigua que posseiexen .

Anem a descobrir, pel camí, al territori del Voló alguns dels seus rols pel millor quan cura en els banys termals o que fa gira els molins i pel pitjor quan arrossega els ponts del Tèc.

Informació sobre els premis Sant Jordi 2021

BASES DELS PREMIS 2021

CARTELL DE PREMIS 2021

 Premi Catalunya Nord 

dotat amb 2 000 € per l’Institut d’Estudis Catalans 

Estudi, treball o document per a l’ensenyament del català a qualsevol nivell i per al coneixement de la Catalunya del Nord o de qüestions que l’afecten, així com per a les relacions transfrontereres  amb qualsevol terres de parla catalana de 50 pàgines sense annexos, realitzades per una o més persones.

Premis Joves Escriptors 

dotats amb 1 500 € pel Consell Departamental dels Pirineus Orientals (reservat a alumnes de Catalunya Nord) 

Escoles Primàries (500 €): narració de 2 a 3 pàgines de tema lliure, amb o sense il·lustracions. 

Col.legis i Liceus (500 € cada u): narració de 3 a 6 pàgines de tema lliure, amb o sense il·lustracions. 

Premi Francesc Català de Poesia 

dotat amb 1 000 € per Òmnium Nacional 

Podran postular a aquest premi obres de poesia de tema lliure. L’extensió del conjunt de l’obra serà de 5 a 8 pàgines 

Premi Pere Verdaguer de Narració o Contes per a infants, 

dotat amb 400 € 

Premi destinat a recompensar una narració de tema lliure, amb o sense il·lustracions, adreçada a joves de 6 a 12 anys d’edat. L’extensió de les obres presentades no haurà d’excedir 6 pàgines. 

Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers

dotat amb 1 200 € per la Casa de la Generalitat de Perpinyà

Els treballs que optin a aquest premi podran ser, articles o treballs en suport paper (premsa professional, publicacions d’àmbit associatiu, institucional, universitari, etc.), treballs de ràdio, treballs de televisió, treballs de premsa digital (en totes les modalitats existents).

Els treballs hauran d’haver estat publicats, emesos o difosos en un període comprès entre l’1 d’abril de 2020 i el 31 de març de 2021.

Bases comunes als premis: 

Catalunya Nord 2021, Joves Escriptors, 2021

Francesc Català 2021,Pere Verdaguer 2021

1. Les obres que aspirin a aquests premis hauran de ser inèdites, no presentades a d’altres concursos, sense compromisos d’edició i redactades en llengua catalana. 

2. Els originals hauran de presentar-se en 3 exemplars mecanografiats en fulls de mida A4. Els concursants que postulin al premi de poesia Francesc Català hauran de presentar 5 exemplars. 

3. Les obres hauran de presentar-se sense cap signatura aparent. Les referències que permetin d’identificar l’autor: nom i cognom, adreça i telèfon hauran d’anar, adjuntes, dins d’un sobre tancat que farà esment, a la part exterior, únicament del títol de l’obra i el premi al qual es participa. 

4. Els noms dels jurats es donaran a conèixer oportunament. 

5. Les decisions dels jurats seran inapel·lables. 

6. Els premis podran ser declarats deserts, però en cap cas podran ser compartits entre dos o més concursants 

7. El lliurament dels premis tindrà lloc el 30 d’abril 2021, durant la vetllada de la XXXI Nit de Sant Jordi. 

8. Els originals s’hauran de transmetre com segueix: 

Premi Poesia, Premi Joves Escriptors, Premi Narrativa per a infants: 

Òmnium Catalunya Nord

23 av del Lyceu 

66000 Perpinyà. 

Data límit: 31 de març de 2021 

Premi Catalunya Nord de l’Institut d’Estudis Catalans: 

Delegació de Perpinyà de l’IEC 

Casa dels Països Catalans

Universitat de Perpinyà Via Domitia

Camí de la Passió Vella

66860 Perpinyà cedex

Data límit: 31 de març de 2021

9. Edicions. 

Les obres guanyadores dels premis Joves Escriptors, Francesc Català i Narració per a Infants seran publicades en un recull per Òmnium Cultural Catalunya Nord. .

10. Òmnium Cultural Catalunya Nord es reserva el dret de modificar per causa de força major aquesta convocatòria. 

11. La presentació dels originals pressuposa, per part dels concursants, l’acceptació integra d’aquestes bases.

Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers 2021

Bases 

1. Es convoca el premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers 2021. Els treballs que optin a aquest premi podran ser:

—Articles o treballs en suport paper (premsa professional, publicacions d’àmbit associatiu, institucional, universitari, etc.)

—Treballs de ràdio

—Treballs de televisió

—Treballs de premsa digital (en totes les modalitats existents).

2. Els treballs hauran de ser en llengua catalana (en el cas dels treballs audiovisuals, s’acceptaran que puguin haver-hi persones entrevistades que s’expressin en altres llengües però els crèdits, comentaris i veus d’acompanyament hauran de ser en català).

3. Els treballs hauran d’haver estat publicats, emesos o difosos en un període comprès entre l’1 d’abril de 2020 i el 31 de març de 2021. Es podrà demanar als concursants una prova fefaent d’aquesta publicació, emissió o difusió.

4. La dotació del premi serà de 1.200 € (mil dos-cents euros) aportats per la Casa de la Generalitat a Perpinyà.

5. El jurat estarà format per 3 persones. Aquest jurat podrà consultar especialistes, si escau, a fi d’assessorar-se. 

6. Els treballs hauran de ser presentats en formats PDF, CD o USB. (en cas que els fitxers estiguin protegits i no es puguin copiar, cal presentar-ne tres còpies). També es poden presentar mitjançant l’enllaç d’Internet on es poden trobar.

7. Els treballs s’hauran de trametre a la Casa de la Generalitat : 1, carrer de la Fusteria, F-66000 Perpinyà, casaperpinya@gencat.cat abans del 9 d’abril de 2021 a 17h.

8. La decisió del jurat es farà pública durant el sopar de la Nit de Sant Jordi d’Òmnium Cultural Catalunya Nord, el 30 d’abril de 2020.

9. Els treballs no premiats podran ser retirats a la Casa de la Generalitat entre el 2 i el 31 de maig de 2021. Transcorregut aquest termini no es respondrà de la seva conservació. 

10. El premi podrà ser declarat desert, però en cap cas no serà compartit ni es concedirà cap accèssit.

11. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

Premi Catalunya del Nord 2021 de l’Institut d’Estudis Catalans

Bases

1.- Es convoca el Premi Catalunya del Nord de l’Institut d’Estudis Catalans 2021 ofert a un estudi, treball o document per a l’ensenyament del català a qualsevol nivell i per al coneixement de la Catalunya del Nord o de qüestions que l’afecten, així com per a les relacions transfrontereres  amb qualsevol terres de parla catalana.

2.- Són admeses a concursar obres inèdites originals en català, no premiades en altres concursos, de 50 pàgines sense annexos, realitzades per una o més persones, que no tenen compromisos d’edició i que no han estat presentades a cap altre premi durant el període del concurs.

3.- La dotació del premi serà de 2000 euros, aportats per l’Institut d’Estudis Catalans.

4.- Composició del jurat: la Delegada del President de l’IEC per Perpinyà, el Director dels Estudis Catalans de la Universitat de Perpinyà, els Presidents de les Seccions Filològica, Historico-Arqueològica i de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut, o els membres a qui deleguin.

5.- Els originals s’han de trametre abans del 31 de març del 2021 a la Delegació de Perpinyà de l’Institut d’Estudis Catalans, Casa dels Països Catalans, Universitat de Perpinyà Via Domitia, Camí de la Passió Vella, F-66860 Perpinyà Cedex, en un sobre tancat portant la menció “Premi Catalunya del Nord de l’Institut d’Estudis Catalans 2021”. A l’interior constaran el nom, cognom, adreça i telèfon de l’autor o dels autors ; si es presenten els originals sota un pseudònim aquestes indicacions seran inscrites dins una plica tancada que s’obrirà després de la votació del jurat.

6.- La presentació dels originals pressuposa que els autors concursants accepten les bases del premi i els efectes corresponents.

7.- El premi s’entregarà a Perpinyà durant la Nit literària de la Sant Jordi 2021.

Per més informacions contacteu la delegació:  perpinya@iec.cat

S’està preparant la 8a Màster-Class, Marsella 29, 30 i 31 de gener de 2020

El 4 de desembre, la delegada Martina Camiade va intervenir a la UAB en el Màster de Dret Internacional Privat dirigit per Dr. Josep Maria De Dios Marcer per preparar les estudiants a la Màster -Class 2020.

8aEdició de la MÀSTER-CLASS “Trans/fronteres i Diàleg de les disciplines”

Cooperació Territorial Europea – Diplomàcia Territorial i Diàleg Mediterrani

La Màster Class és una xarxa acadèmica de formació i de professionalització d’estudiants d’alt nivell de qualificació.  Aquest treball sobre qüestions professionals i humanes de les noves generacions passa per un diàleg de les disciplines com l’ètica i l’intergeneracional, amb una pedagogia donant el primer rol a l’estudiant.

8aEdició: Marsella 29, 30 i 31 de gener del 2020

“Màster-Class de les 2 ribes de la Mediterrània”

Obstacles i oportunitats per la Cooperació Territorial entre les costes de la conca mediterrània: qüestions contemporànies, transmissions i noves eines d’acció. 

Coproducció:Professors i estudiants de Màsters 2 de les Universitats de: Artois, Llió 2, Montpeller, Nantes, Niça-Sofia-Antipolís, París Panteó-Sorbona, Perpinyà, Ciències Po Estrasburg, ITIRI Universitat d’Estrasburg, Aix, Marsella Universitat (AUM), Pisa, Florència, Siena, Universitat Autònoma de Barcelona-UAB, Hochschule – Kelh

Concepció i realització:Institut Catòlica de la Mediterrània (ICM) – Marsella,  Institut d’Estudis Catalans (IEC) – Barcelona

Associació: Centre Nacional de la Funció Pública Territorial (CNFPT) – Marsella – Missió Operacional Transfronterera (MOT) París – AVITEM (Agencia de les Ciutats i Territoris Mediterranis) Marsella – Limes-Club (Pisa) – Secretariat Social de Marsella (CCR) – Regió Sud Provença-Alps-Costa d’Azur) – CRPM – CIM

PROGRAMA

Dimecres 29 de gener del 2020

13H30: Acollida

14H00: Presentacions de les Universitats i dels Màsters

15H00: Conferència de contextualització sobre els móns mediterranis i els reptes contemporanis + debats

16Hh30:Pausa

17H00: Fòrum intermàsters i constitució dels equips de treball (6 equips)

19h00: Còctel

 Dijous 30 de gener del 2020

9H00 – 14h30:A/ Estudiants: Treball dels grups “intermàsters”

  B/ Professors + doctorands + convidats

Programa específic amb el grup dels “grans testimonis” (professors i professionals)

14H30: 1a restitució dels treballs de grups “intermàsters” (3 equips/40 mn)

16H30: Pausa

17H00: Una conferència + debats

18H30: Final de la jornada

Divendres 31 de gener del 2020

 9H0: 2arestitució dels treballs de grups “intermàsters” (3 equips/40 minuts)

11h00:Pausa

11H30: Temps de relectura i d’evaluació + mirades pluridisciplinàries

18H30: Final de la jornada

Contextualització, enfocament pedagògic i calendari

 Elements de contextualització

 La  Mediterrània és al centre dels grans temes d’avui, incloent-hi el desenvolupament territorial, la migració, la pau i la justícia social, el diàleg entre cultures i el clima: és al sud d’Europa que el nostre futur es juga.

Està en marxa un canvi de paradigma en les polítiques públiques euromediterrànies a nivell europeu, interestatal i infraestatal. Podríem resumir-ho així “passar d’una lògica de programes a una lògica de projectes en una perspectiva de desenvolupament territorial estructurat i sostenible”.

Des dels anys vuitanta, una dinàmica de cooperació interestatal destinada a promoure l’estabilitat i la integració de les dues ribes de la mediterrània s’ha desenvolupat amb resultats aleatòries i de vegades incerts. Actualment estem experimentant un intent de reactivar aquesta dinàmica amb per exemple l’organització de la “Cimera de les dues ribes” el 24 de juny a Marsella. “Es construeix sobre la base del diàleg actual de 5-5 d’una manera encara més inclusiva amb una forta contribució de les societats civils […] Hem de trobar el fil d’una política mediterrània diferent aprenent del que hem reixit i de vegades del que no hem pogut fer”.[1]

En termes de polítiques europees i en particular la preparació de la nova programació, també el canvi de paradigma és inclòs. Què quedarà de la lògica i de l’arquitecte dels períodes anteriors de la programació de Cooperació Territorial Europea? El període de capitalització s’obre, és davant nostre… Quines lliçons es poden aprendre del que es va reeixir i del que no es va poder portar a terme?

Què transmetre dels sabers, el saber-fer i el saber-ser quan el que és nou sempre sembla més legítim que l’antic pel que fa la Cooperació Territorial Europea i les accions exteriors de les col.lectivitats territorials en Mediterrània?

Enfocament pedagògic

  • Des de l’inici del curs acadèmic (setembre) s’informa als estudiants de la pedagogia, l’horari i el marc general de la Master-Class. Aquests documents estan disponibles en la plataforma IEC. https://trans-fronteres.iec
  • Cada màster opta per tractar un o més dels següents temes que consideri convenients:

1/ Cooperació marítima i el paper de les ciutats portuàries.

2/ Les eines jurídiques de les noves polítiques de solidaritat i veïnatge.

3/ Les polítiques de salut en les relacions sud/nord.

4/ El mercat de treball, les qüestions migratòries i els drets humans.

5/ El significat de l’acció pública, la governança (macroregió) i la diplomàcia de les ciutats.

6/ Els béns culturals i del coneixement, xarxes acadèmiques i xarxes de comunicació.

[1]Extracte del dossier de premsa de la presentació de la Cimera des 2 Ribes – Emmanuel Macron, President de la República Francesa. Conferència de les ambaixadores i dels ambaixadors a París el 27 d’agost del 2018.

Conveni entre l’IEC i l’Òmniun Cultural de Catalunya Nord

Aquest mes d’octubre es va firmar un conveni de col.laboració entre l’IEC i l’Òmnium Cultural de Catalunya Nord

És objecte del  present conveni establir les bases i les eines de col.laboració entre les parts per a desenvolupar projectes científics, technologies i culturals comuns.

A partir de gener del 2020, s’inicien sessions de CINE en CATALÀ.

CATCAR, el primer projecte POCTEFA de cooperació transfronterera de l’IEC (2019-2022)

El comitè de programació del Programa Operacional de Cooperació Territorial Espanya França Andorra (POCTEFA) 2014-2020 va aprovar el projecte Catalunya Carolíngia (CATCAR) en la seva tercera convocatòria.

CATCAR és un projecte innovador en l’àmbit dels recursos patrimonials immaterials.

Per aquest projecte s’ha escollit un període clau de la història europea que ha prefigurat la construcció de l’actual Unió Europea: el món carolingi. La documentació referent a aquests comtats fins a l’any 1000 ha estat publicada en el si de la col·lecció Catalunya carolíngia (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1926-2020), en un total de vuit volums.

Quines accions essencials?

– La primera acció de CATCAR,  és la digitalització dels documents originals a través d’una plataforma virtual d’accés obert i amb llicència Creative Commons.

– La segona acció és la transmissió. Com transferim aquest patrimoni, que ha configurat l’Europa actual, des dels més joves fins a la societat en general?

A partir de la innovació basada en les noves tecnologies (base de dades geoposicionades, continguts multimèdia, eines de gamificació i altres artefactes de realitat augmentada), per fer reviure la història d’Europa en un dels seus grans moments. CATCAR va destinat a una audiència especialista i múltiple, configurada per escolars,estudiants actors de la societat civil.

Quin equip?

CATCAR compta amb un equip de treball intergeneracional, format per enginyers, universitaris i gestors així com una gestionària de projecte..

Quins resultats?

– Tractar la documentació referida, a partir de la creació d’una base de dades geoposicionadesen accés obert i amb llicència Creative Commons;

– Promoure activitats innovadores de divulgació i transmissió, gamificades i pedagògiques;

– Crear un flux de comunicacióbasat en les noves tecnologies (xarxes socials)

 Quins socis?

 Cap de fila, Institut d’Estudis Catalans (IEC)

Institut Méditerranéen d’Études et Recherches en Informatique et Robotique (IMERIR)

Universitat de Barcelona (UB)

Archives Départementales des Pyrénées-Orientales (ADPO/CD66)

Université de Perpignan Via Domitia (UPVD)

Universitat de Lleida (UdL), com a soci associat.

Quin pressupost? 

713 278 euros dels quals 463 631 del FEDER i 249 647d’autofinançament.

 

Cap del projecte: Jaume de Puig

Responsable: Martina Camiade

Gestionària del projecte: Irene Capdevila

CONVERSES en CAT

Enguany, es torna a impartir les CONVERSES en CATALÀ a Sant Andreu amb  l’Associació Bulles Culturelles. Tenen lloc tots els dijous, de septembre de 2019 fins al juny de 2020. Són 20 persones interessades a conversar en català.

Ple itinerant de la Secció Filosofia i Ciències Socials

Els dies 4 i 5 d’octubre de 2019, el ple de la Secció FCS de l’IEC va tenir bloc a Prada de Conflent.

Es va celebrar els 20 anys de la Delegació. Per aquest  motiu es va regalar als membres presents el llibre sobre Pompeu Fabra a Prada. El ses exili en terra catalana entre família  i amics (1939-1948)  editat per les Edicions TERRA NOSTRA.

PROGRAMA

EL CONFLENT: UNA ANÀLISI SOCIAL I CULTURAL. REPTES I PERSPECTIVES

 L’objectiu d’aquest ple de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans, el segon que els darrers anys es fa a la Catalunya Nord és conèixer, de la mà de les persones expertes de la zona, la situació d’aquest territori, els reptes i les perspectives principals.

En aquesta edició es tractaran principalment tres temes: El Canigó, gran paratge; L’exili català a través de Prada i Llengua, cultura i societat a la Catalunya Nord.

Divendres, 4 d’octubre de 2019 , 11h30 – 13h30 i 16h – 18h00

Lloc: Edifici Vallroc Adreça: 2, Avinguda Pau Casals 66500 Prada

Dissabte, 5 d’octubre de 2018, 8h30 – 10h30

Lloc:Ajuntament de Prada – Sala del Consell Adreça: Route de Rià 66500 Prada

10h30 – 17h30

Lloc:Visites a Sant Miquel de Cuixà, Vilafranca, Cornellà de Conflent i Vernet

SESSIÓ ACADÈMICA

EL CONFLENT: UNA ANÀLISI SOCIAL I CULTURAL. REPTES I PERSPECTIVES(1)

 10h30 – Arribada a Prada

10h 45– Benvinguda i salutació

Martina Camiade – Delegada del President de l’IEC i membre corresponent de la Secció

Maria Corominas – Presidenta de la Secció de Filosofia i Ciències Socials

11h – Visita a l’Edifici de Vallroc, amb Joan Maluquer, gerent de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu, i Ramon Gual, editor i membre de l’Associació Universitat Catalana d’Estiu

11h30 – Canigó, Gran Paratge [grand site. https://canigo-grandsite.fr/]

  • Jaume Taurinyà, alcalde de Vallestàvia i vicepresident de Canigó Gran Paratge
  • Ruben Molina, tècnic de patrimoni, Canigó Gran Paratge

12h15: Debat

12h30:L’exili català a través de Prada i la integració a la societat nord catalana

  • Ramon Gual, editor
  • Nicolas Garcia, exalcalde d’Elna, vicepresident del Consell Departamental del Pirineu

13h15: Debat

13h30Dinar

16h-18h: Passeig per Prada i visita a la tomba de Pompeu Fabra (cementiri vell), amb Ramon Gual i Joan Becat, membre emèrit de la SFCS

Sopar a Rià

Dissabte, 5 d’octubre de 2019

EL CONFLENT: UNA ANÀLISI SOCIAL I CULTURAL. REPTES I PERSPECTIVES(2)

 8h30-9h30 – Taula rodona: El Conflent i la Catalunya del Nord: Llengua, cultura i societat

Moderadora: Martina Camiade

  • Miquel Adroher, SIOCCAT (Sindicat Intercomunal per a la promoció de les llengües occitana i catalana, http://www.sioccat.com/cat/
  • Elena Gual – Escola Arrels
  • Francesc Franquesa – La Bressola

9h30-10: Debat

10h30: Sortida per a l’inici de les visites guiades

11h-12h: Sant Miquel de Cuixà, a càrrec de Bernat Nicolau, guia

12-13h: Vilafranca de Conflent, amb Aymat Catafau, professor d’historia,  Universitat de Perpinyà

Dinar a Vilafranca de Conflent. Hi assistirà el president de l’IEC, Joandomènec Ros. Restaurant Casa d’Arrià

15h30: Cornellà de Conflent, amb Aimat Catafau, de la Universitat de Perpinyà

16h30: Vernet, amb Aymat Catafau

17h30: Sortida cap a Barcelona