Activitats

Sant Jordi a Sant Andreu

El dia de la Sant Jordi se celebrarà la Festa del Llibre i de la Rosa a Sant Andreu per primera vegada amb les associations, els ciutadans i els ecolars a partir de treballs effectuats amb ells. Va col.laborar l’ajuntament, la mediateca, les escoles maternal i primaria, l’associació Bulles Culturelles durant 4 mesos de preparació.

cartell Sant Jordi 2024

Inauguració de l’exposició bilingüe “L’Albera, Vins, Vinyes i Tradicions”

Aquesta exposició bilingüe elaborada pel Grup de Converses en català en el marc de les activitats de la delegació de l’IEC i en col.laboració amb l’Associació “Bulles Culturelles” , l’Ajuntament de Sant Andreu, vol aproximar-se totes i tots a la riquesa del vocabulari rossellonès relatiu a una cultiu ancestral i a una cultura patrimonial.

Va tenir lloc el 2 de febrer de 2023 a l’ajuntament de Sant Andreu.

Estan previstes activitats didàctiques invitant les escoles de l’Albera i del Vallespir.

S’exposarà als diferents ajuntaments de l’Albera i del Vallespir.

Exposició Mas d’en Freixa

L’exposició bilingüe serà inaugurada el 16 de desembre d’enguany a Montesquiu de l’Albera.

Són 10 roll-ups sobre el primer diagnòstic arqueològic i històric d’un mas de l’Albera.

Exposició itinerant a totes les escoles i col.legis de l’Albera amb activitats didàctiques preparades per la delegada amb col.laboració dels mestres de les escoles.

 

Màster class transfronterera 2022, va tenir lloc en línia els dies 26/27 i 28 de gener

Temàtica d’enguany: “Territoris, actors i identitats”

Van participar professors i estudiants de màster 2 de les universitats de:

Artois, Lyon 2, Nantes, Universitat Côte D’Azur (UCA) – Nice , Institut d’Estudis Polítics EStrasbourg, Ais-Marsella-Universitat (AMU), Institut d’Estudis Polítics Ais. (IEP), Florència, Siena, Pisa, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ITIRI (U. Estrasburg) i Hochschule – Kehl.

Es va crear un grup a cada universitat anomenat pol-estudi entre estudiants i responsables de màsters. Els estudiants de l’UAB del màster de dret internacional i europeu del qual n’és responsable el Dr. Josep-Maria de Dios, es van trobar a l’IEC durant aquests dies i es va seguir els exposats dels treballs dels estudiants i partcipar als debats.

Uns 150 estudiants i professors i experts van ser presents en línia.

Presentem unes quantes fotos de la sessió dels estudiants de l’UAB a l’IEC.

Les Converses en català tornen

A partir del 16 de setembre i cada dimecres de les 18h a les 19h tindran lloc les Converses en català a Sant Andreu.

Ja fa quatre anys que existeixen. L’any 2020, el grup dels xerraires va elaborar una exposició bilingüe dels vells oficis de la Catalunya del Nord i va seguir un catàleg.

El Voló, aigua i homes – Recurs vital i riquesa patrimonial

Exposició itinerant bilingüe (català /francès) en la qual col.labora la Delegació de l’IEC en la seva concepció i realització. Estarà inaugurada per les Jornades Europees del Patrimoni que tindran lloc els 18 i 19 de setembre de 2021 a l’Ajuntament del Voló.

Són socis col.laboradors : el País d’Art i d’Història Transfronterer, l’Associació Aspavarom, l’Institut jean Vigo, el Consell departemental dels Pirineus-Orientals, la Regió Occitània.

Introduccció

L’aigua és font de vida

Cobreix més del 70% de la terra i esculpeix els seus paisatges, compon el nostre cos i el dels animals al 70% i és encara més generosa en plantes: el cogombreés és un 97% d’aigua, la tomata i la carbassa, un 94% d’aigua, el meló, un 90%, el prèssec, un 87%  i  la cirera, un 82%.

L’aigua és benefactora … Abeura homes i animals, cura, purifica, rega camps i horts, posa en marxa les moles dels molins, les turbines de les fàbriques i apaga focs …

Però també… l’aigua és agressiva … Cau en pluges torrencials que inunden, s’aixequen en la fúria d’un tsunami que arrasa tot el que es troba al seu pas, plaga el sòl amb els contaminants que transporta …

L’aigua és conflicte … sense aigua la terra és desert, els sòls estèrils. Obliga milions de persones a emigrar o a prendre les armes per anar defensant el poc d’aigua que posseiexen .

Anem a descobrir, pel camí, al territori del Voló alguns dels seus rols pel millor quan cura en els banys termals o que fa gira els molins i pel pitjor quan arrossega els ponts del Tèc.

Informació sobre els premis Sant Jordi 2021

BASES DELS PREMIS 2021

CARTELL DE PREMIS 2021

 Premi Catalunya Nord 

dotat amb 2 000 € per l’Institut d’Estudis Catalans 

Estudi, treball o document per a l’ensenyament del català a qualsevol nivell i per al coneixement de la Catalunya del Nord o de qüestions que l’afecten, així com per a les relacions transfrontereres  amb qualsevol terres de parla catalana de 50 pàgines sense annexos, realitzades per una o més persones.

Premis Joves Escriptors 

dotats amb 1 500 € pel Consell Departamental dels Pirineus Orientals (reservat a alumnes de Catalunya Nord) 

Escoles Primàries (500 €): narració de 2 a 3 pàgines de tema lliure, amb o sense il·lustracions. 

Col.legis i Liceus (500 € cada u): narració de 3 a 6 pàgines de tema lliure, amb o sense il·lustracions. 

Premi Francesc Català de Poesia 

dotat amb 1 000 € per Òmnium Nacional 

Podran postular a aquest premi obres de poesia de tema lliure. L’extensió del conjunt de l’obra serà de 5 a 8 pàgines 

Premi Pere Verdaguer de Narració o Contes per a infants, 

dotat amb 400 € 

Premi destinat a recompensar una narració de tema lliure, amb o sense il·lustracions, adreçada a joves de 6 a 12 anys d’edat. L’extensió de les obres presentades no haurà d’excedir 6 pàgines. 

Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers

dotat amb 1 200 € per la Casa de la Generalitat de Perpinyà

Els treballs que optin a aquest premi podran ser, articles o treballs en suport paper (premsa professional, publicacions d’àmbit associatiu, institucional, universitari, etc.), treballs de ràdio, treballs de televisió, treballs de premsa digital (en totes les modalitats existents).

Els treballs hauran d’haver estat publicats, emesos o difosos en un període comprès entre l’1 d’abril de 2020 i el 31 de març de 2021.

Bases comunes als premis: 

Catalunya Nord 2021, Joves Escriptors, 2021

Francesc Català 2021,Pere Verdaguer 2021

1. Les obres que aspirin a aquests premis hauran de ser inèdites, no presentades a d’altres concursos, sense compromisos d’edició i redactades en llengua catalana. 

2. Els originals hauran de presentar-se en 3 exemplars mecanografiats en fulls de mida A4. Els concursants que postulin al premi de poesia Francesc Català hauran de presentar 5 exemplars. 

3. Les obres hauran de presentar-se sense cap signatura aparent. Les referències que permetin d’identificar l’autor: nom i cognom, adreça i telèfon hauran d’anar, adjuntes, dins d’un sobre tancat que farà esment, a la part exterior, únicament del títol de l’obra i el premi al qual es participa. 

4. Els noms dels jurats es donaran a conèixer oportunament. 

5. Les decisions dels jurats seran inapel·lables. 

6. Els premis podran ser declarats deserts, però en cap cas podran ser compartits entre dos o més concursants 

7. El lliurament dels premis tindrà lloc el 30 d’abril 2021, durant la vetllada de la XXXI Nit de Sant Jordi. 

8. Els originals s’hauran de transmetre com segueix: 

Premi Poesia, Premi Joves Escriptors, Premi Narrativa per a infants: 

Òmnium Catalunya Nord

23 av del Lyceu 

66000 Perpinyà. 

Data límit: 31 de març de 2021 

Premi Catalunya Nord de l’Institut d’Estudis Catalans: 

Delegació de Perpinyà de l’IEC 

Casa dels Països Catalans

Universitat de Perpinyà Via Domitia

Camí de la Passió Vella

66860 Perpinyà cedex

Data límit: 31 de març de 2021

9. Edicions. 

Les obres guanyadores dels premis Joves Escriptors, Francesc Català i Narració per a Infants seran publicades en un recull per Òmnium Cultural Catalunya Nord. .

10. Òmnium Cultural Catalunya Nord es reserva el dret de modificar per causa de força major aquesta convocatòria. 

11. La presentació dels originals pressuposa, per part dels concursants, l’acceptació integra d’aquestes bases.

Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers 2021

Bases 

1. Es convoca el premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers 2021. Els treballs que optin a aquest premi podran ser:

—Articles o treballs en suport paper (premsa professional, publicacions d’àmbit associatiu, institucional, universitari, etc.)

—Treballs de ràdio

—Treballs de televisió

—Treballs de premsa digital (en totes les modalitats existents).

2. Els treballs hauran de ser en llengua catalana (en el cas dels treballs audiovisuals, s’acceptaran que puguin haver-hi persones entrevistades que s’expressin en altres llengües però els crèdits, comentaris i veus d’acompanyament hauran de ser en català).

3. Els treballs hauran d’haver estat publicats, emesos o difosos en un període comprès entre l’1 d’abril de 2020 i el 31 de març de 2021. Es podrà demanar als concursants una prova fefaent d’aquesta publicació, emissió o difusió.

4. La dotació del premi serà de 1.200 € (mil dos-cents euros) aportats per la Casa de la Generalitat a Perpinyà.

5. El jurat estarà format per 3 persones. Aquest jurat podrà consultar especialistes, si escau, a fi d’assessorar-se. 

6. Els treballs hauran de ser presentats en formats PDF, CD o USB. (en cas que els fitxers estiguin protegits i no es puguin copiar, cal presentar-ne tres còpies). També es poden presentar mitjançant l’enllaç d’Internet on es poden trobar.

7. Els treballs s’hauran de trametre a la Casa de la Generalitat : 1, carrer de la Fusteria, F-66000 Perpinyà, casaperpinya@gencat.cat abans del 9 d’abril de 2021 a 17h.

8. La decisió del jurat es farà pública durant el sopar de la Nit de Sant Jordi d’Òmnium Cultural Catalunya Nord, el 30 d’abril de 2020.

9. Els treballs no premiats podran ser retirats a la Casa de la Generalitat entre el 2 i el 31 de maig de 2021. Transcorregut aquest termini no es respondrà de la seva conservació. 

10. El premi podrà ser declarat desert, però en cap cas no serà compartit ni es concedirà cap accèssit.

11. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

Premi Catalunya del Nord 2021 de l’Institut d’Estudis Catalans

Bases

1.- Es convoca el Premi Catalunya del Nord de l’Institut d’Estudis Catalans 2021 ofert a un estudi, treball o document per a l’ensenyament del català a qualsevol nivell i per al coneixement de la Catalunya del Nord o de qüestions que l’afecten, així com per a les relacions transfrontereres  amb qualsevol terres de parla catalana.

2.- Són admeses a concursar obres inèdites originals en català, no premiades en altres concursos, de 50 pàgines sense annexos, realitzades per una o més persones, que no tenen compromisos d’edició i que no han estat presentades a cap altre premi durant el període del concurs.

3.- La dotació del premi serà de 2000 euros, aportats per l’Institut d’Estudis Catalans.

4.- Composició del jurat: la Delegada del President de l’IEC per Perpinyà, el Director dels Estudis Catalans de la Universitat de Perpinyà, els Presidents de les Seccions Filològica, Historico-Arqueològica i de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut, o els membres a qui deleguin.

5.- Els originals s’han de trametre abans del 31 de març del 2021 a la Delegació de Perpinyà de l’Institut d’Estudis Catalans, Casa dels Països Catalans, Universitat de Perpinyà Via Domitia, Camí de la Passió Vella, F-66860 Perpinyà Cedex, en un sobre tancat portant la menció “Premi Catalunya del Nord de l’Institut d’Estudis Catalans 2021”. A l’interior constaran el nom, cognom, adreça i telèfon de l’autor o dels autors ; si es presenten els originals sota un pseudònim aquestes indicacions seran inscrites dins una plica tancada que s’obrirà després de la votació del jurat.

6.- La presentació dels originals pressuposa que els autors concursants accepten les bases del premi i els efectes corresponents.

7.- El premi s’entregarà a Perpinyà durant la Nit literària de la Sant Jordi 2021.

Per més informacions contacteu la delegació:  perpinya@iec.cat